AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

良辰好景知幾何 Season 1
5.7/10 by 3 users
Title:Love in Flames of War
Genre: Drama, War & Politics
Air Date: 2022-04-30
Season Number: 1
Total Episodes: 43
Overview: During the period of the Republic of China, the cardamom talented girl Lin Hangjing was imprisoned because of her father’s murder. She went to her father’s friend Xiao Dashuai. Although she was under the fence, she was not humble or overbearing. Xiao Beichen, the overbearing three young master of the Xiao family, had bullied her from the very beginning to gradually attracted by her strong independence.
Stars: Chen Duling (Lin Hang Jing), Shawn Dou (Xiao Bei Chen), Yuan Hao (Mu Zi Zheng), Zhao Yingzi (Zheng Feng Qi), Lai Yi (Mo Wei Yi), Dong Xuan (Lady Qi), Hu Jun (Xiao Hai Shan), Guan Xin (Xiao Shu Yi), Yao Anlian (Master Zhao), He Minghan (Shen Yan Qing), Liu Mengmeng (Jin Rou Ke), Wang Jianxin (Cheng Ling), Rong Rong (Mrs. Zheng), Jia Ze (Yun Yi), Wang Jinsong (Jin Cheng)

All Episodes on season 1

Episode 1

Episode 1 : Episode 1

April 30, 2022
Episode 2

Episode 2 : Episode 2

May 01, 2022
Episode 3

Episode 3 : Episode 3

May 01, 2022
Episode 4

Episode 4 : Episode 4

May 02, 2022
Episode 5

Episode 5 : Episode 5

May 02, 2022
Episode 6

Episode 6 : Episode 6

May 03, 2022
Episode 7

Episode 7 : Episode 7

May 03, 2022
Episode 8

Episode 8 : Episode 8

May 04, 2022
Episode 9

Episode 9 : Episode 9

May 04, 2022